Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang.
12/09/2014

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 1960/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Từ năm 2005 đến năm 2008, do có khó khăn về tổ chức, nhân sự nên Thanh tra Sở thực hiện chế độ kiêm nhiệm; từ năm 2009, Thanh tra Sở đã chuyển qua chế độ chuyên trách.

- Về tổ chức

Số lượng biên chế Thanh tra Sở được Giám đốc Sở phê duyệt là 04 nhân sự, trong đó có 01 Chánh Thanh tra, 01Phó Chánh Thanh tra và 02 thanh tra viên. Đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra Sở đã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ thanh tra và đã được bồi dưỡng một số lớp về chuyên môn, nghiệp vụ, hiện nay đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác.

- Về hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thời gian qua, Thanh tra Sở đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra ngành kế hoạch và đầu tư; tập trung vào công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; công tác đấu thầu; công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các doanhnghiệp sau đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở còn tham gia các ĐoànThanh tra, kiểm tra do các đơn vị thanh tra khác chủ trì như: Thanh tra Bộ Kếhoạch và Đầu tư; Thanh tra tỉnh; Thanh tra Sở Xây dựng..vv. Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra Thanh tra Sở đã thực hiện trong giai đoạn 2010 - 6 tháng/2014 là 13 cuộc, tập trung vào các lĩnh vực như: Phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư (6cuộc); đấu thầu (3 cuộc) và đăng ký kinh doanh (4 cuộc). Số đối tượng thanh tra trong lĩnh vực phân bổ, quản lý và sử dụng vốn nhà nước: 9; đấu thầu: 3 và đăng ký kinh doanh là 27 đối tượng.

Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực như sau:

* Lĩnh vực phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư

- Chưa tập trung bố trí đủ vốn thanh toán đối với các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng; bố trí vốn chưa đủ mức tối thiểu theo quy định đối với dự án mới; phê duyệt nhiều dự án ngoài khả năng cân đối ngân sách địa phương.

- Đơn vị trực thuộc chủ đầu tư chưa lập Kế hoạch đấu thầu tư vấn trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định khoản 1 Điều 11 Nghị định 85/2009/NĐ-CP(đối với gói thầu trước khi có quyết định đầu tư).

- Nội dung của Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình chưa đầy đủ theo quy địnhtại khoản 4 Điều 35 Luật Xây dựng.

- Chi phí quản lý dự án được tính theo tỷ lệ (phần trăm) của chi phí xây dựng sau thuế là sai so với quy định tại điểm 2.3 Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựngvề công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

- Chủ đầu tư chưa phê duyệt dự toán điều chỉnh khi phát hiện khối lượng do đơn vị tư vấn lập thiết kế dự toán tính thừa (phát hiện được qua việc sửa đổi hồ sơ mời thầu) dẫn đến thanh, quyết toán các chi phí tư vấn lập thiết kế dự toán, thẩm tra thiết kế dự toán thừa so với thực tế.

- Chủ đầu tư chưa thực hiện việc mua bảo hiểm cho công trình theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 75 Luật Xây dựng.

- Nhật ký côngtrình không đánh số trang và xác nhận của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 15Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Chủ đầu tư lập báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành không đúng thời gian quy định tại Điều 30 Nghị định 112/2009/NĐ-CP.

- Chưa thực hiện các báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án (báocáo tháng) theo quy định.

* Lĩnh vực đấu thầu

- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu được phê duyệt chưa dựa trên cơ sở thẩm định theo quy định tại khoản3 Điều 23 và khoản 6 Điều 59 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

- Khối lượng trong Bảng Tiên lượng mời thầu của Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có sự chênh lệch so với khối lượng trong Thiết kế dự toán được phê duyệt.

- Trong việc tiếp nhận, quản lý hồ sơ dự thầu, Bên mời thầu chưa thực hiện việc ký xác nhận vào từng trang bản gốc của từng hồ sơ dự thầu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu chưa theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 09/2010/TT/BKH&ĐTngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, như: Không có các Bảng đánh giá chi tiết từng hồ sơ dự thầu tại các Mẫu số 3, Mẫu số 4 ..vv..

- Trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, Tổ chuyên gia chưa tiến hành làm rõ hồ sơ dự thầu bằng cách yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh năng lực kinh nghiệm mà đã tiến hành loại bỏ hồ sơ dự thầu theo quy định tại Điều 29 Nghị định85/2009/NĐ-CP.

- Bên mời thầu chưa thực hiện việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 41 Nghị định 85/CP của Chính Phủ.

* Lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

- Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp nhưng qua kiểm tra thực tế không thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở đăng ký.

- Doanh nghiệp không công bố thông tin về đăng ký kinh doanh và thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Công ty cổ phầnkhông huy động đủ và đúng hạn số vốn đã đăng ký theo quy định tại Khoản 1 Điều84 Luật Doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa thực hiện việc nộp báo cáo thông tin về doanh nghiệp, báo cáo tài chính đến cơquan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp không thực hiện việc mở sổ đăng ký cổ đông và đăng ký thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp

- Doanh nghiệp chưa cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viênđúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 Luật Doanh nghiệp.

Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở đã kiến nghị các đối tượng thanh tra, kiểm tra rút kinh nghiệm, chấn chỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới. Đồng thời, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành các Quyết định thu hồi tiền nộp vào ngân sách nhà nước và Chánh Thanh tra đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực kiểm tra doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, đối với các doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đăng ký, Thanh tra Sở đã đề nghị Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở thực hiện các thủ tục, trình tự thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Trí Đức - Thanh tra Sở

                
                                                                                                                  

                                                                                  

 

                                                                                      

 

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

 Triển khai văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
 Triển khai thi hành Luật Đầu tư
 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 Triển khai thi hành Luật Đầu tư
 Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Đối thoại với DN Đối thoại với DN

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos sự kiện Videos sự kiện

Tất cả videos
Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang(01-03)

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 760
  Tổng lượt truy cập: 1332515